09

T07

Công bố thông tin bất thường (24h) v/v: "Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

22

T11

Thông báo: "V/v: Chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chứng khoán "

Ngày 23/9/2008, Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu lên Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Để chuẩn bị hoàn tất côn...

22

T11

Thông báo: V/v niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Lầm tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 51/QĐ-TTGDHN của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18 tháng 02 năm 2009 về việc Chấp nhận đăng ký...

22

T11

THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán) Kính gửi: Các thành viên lưu ký Trung tâm...

22

T11

Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV khai trương niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội( HASTC) với mã chứng khoán “HLC”

Ngày 5 tháng 3 năm 2009 Công ty cổ phần Than Hà Lầm-TKV khai trương niêm yết cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội. Cổ phiếu của Công ty cổ phầ...

22

T11

THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm -TKV Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2009 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm...