HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN:

1) Ông: Nguyễn Trọng Tốt - Chủ tịch HĐQT

+ Ngày, tháng, năm sinh: 12/6/1965

+ Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 57, khu 4, phường Hồng Gai , thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

+ Quá trình công tác:  

 • Từ tháng 11/1988 đến tháng 9/1989 công nhân khai thác mỏ than Mông Dương;
 • Từ tháng 10/1989 đến tháng 3/2004 Chuyên viên phòng Kỹ thuật Công ty than Mông Dương;
 • Từ tháng 4/2004 đến tháng 9/2013 Phó Giám đốc Công ty cổ phần than Mông Dương;
 • Từ tháng 10/2013 đến tháng 7/2015 Trưởng ban KCM, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
 • Từ tháng 8/2015 đến tháng 3/2017 Giám đốc Công ty cổ phần Than Mông Dương;
 • Từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2018 Trưởng ban KCL, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam;
 • Từ ngày 02/4/2018 đến nay Chủ trịch HĐQT, người đại diện phần vốn TKV tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

2) Ông: Vũ Ngọc Thắng - Thành viên HĐQT

+ Ngày, tháng, năm sinh: 09/12/1979

+ Chức vụ: Thành viên HĐQT -  Giám đốc Công ty

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 8, khu 1, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

+ Quá trình công tác:

 • Từ tháng 8/2001 đến tháng 6/2002 Công nhân Công trường 26 Công ty.
 • Từ tháng 6/2002 đến tháng 1/2005 Chuyên viên phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty;
 • Từ tháng 1/2005 đến tháng 12/2006 Phó phòng Kỹ thuật mỏ Công ty;
 • Từ tháng 12/2006 đến tháng 2/2009 Trưởng phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty;
 • Từ tháng 3/2009 đến tháng 5/2010 Quản đốc Công trường KTCB3 Công ty
 • Từ tháng 1/2010 đến tháng 5/2010 Quản đốc Công trường Khai thác 5 Công ty
 • Từ tháng 5/2010 đến tháng 4/2012 Trưởng phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty
 • Từ tháng 4/2012 đến tháng 10/2015 PGĐ BQLDA, Ủy viên HĐQT Công ty;
 • Từ tháng 11/2015 đến tháng 5/2020 là thành viên HĐQT, PGĐ Công ty;
 • Từ tháng 6/2020 đến tháng 6/2021 thành viên HĐQT, Quyền Giám đốc Công ty;
 • Từ tháng 7/2021 đến nay thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty.

3) Ông: Đinh Trung Kiên - Thành viên HĐQT

+ Ngày, tháng, năm sinh: 12/3/1982

+ Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc Công ty

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế , Kỹ sư khai thác mỏ

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 8, Khu 3, Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Quá trình công tác: 

 • Từ tháng 7/2005 đến tháng 9/2005 Công nhân Công trường khu II -50 Công ty.
 • Từ tháng 9/2005 đến tháng 10/2008 Chuyên viên phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty
 • Từ tháng 7/2008 đến tháng 4/2010 Phó phòng Kỹ thuật Mỏ Công ty
 • Từ tháng 5/2010 đến tháng 3/2012 Quản đốc Công trường KT5 Công ty;
 • Từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2015 Trưởng phòng KCM Công ty;
 • Từ tháng 1/2016 đến tháng 3/2016 PGĐ Ban Quản lý dự án Công ty;
 • Từ tháng 4/2016 đến tháng 6/2017 thành viên HĐQT -  PGĐ Ban QLDA Công ty;
 • Từ tháng 7/2017 đến tháng 4/2018 thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty;
 • Từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2020 Phó Giám đốc Công ty;
 • Từ tháng 7/2020 đến nay thành viên HĐQT – Phó giám đốc Công ty;

4) Ông: Nguyễn Văn Sơn - Thành viên HĐQT

+ Ngày, tháng, năm sinh: 18/4/1967

+ Chức vụ: Thành viên HĐQT

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

+ Quá trình công tác: 

 • Từ tháng 3/1986 đên tháng 3/1988 Công nhân phân xưởng Cơ điện Công ty;
 • Từ tháng 4/1988 đến tháng 3/1991 Nhập ngũ tại C9 F369 Bộ đội Phòng không;
 • Từ tháng 4/1991 đến tháng 10/1998 Công nhân phân xưởng Cơ điện Công ty;
 • Từ tháng 11/1998 đến tháng 6/2001 Ca trưởng công trường VC28 Công ty;
 • Từ tháng7/2001 đến tháng 5/2006 Chuyên viên phòng Cơ điện;
 • Từ tháng 6/2006 đến tháng 3/2009 Phó phòng Cơ điện;
 • Từ tháng 4/2009 đến tháng 4/2013 Trưởng phòng Cơ điện;
 • Từ tháng 5/2013 đến ngày 30/4/2023 Phó giám đốc Công ty;
 • Từ ngày 01/5/2023 đến nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

5) Ông; Mai Huy Trung - Thành viên độc lập HĐQT

+ Ngày, tháng, năm sinh: 04/9/1960

+ Chức vụ: Thành viên độc lập HĐQT

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế mỏ

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 1, Khu Nam Tiến, P.Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh

+ Quá trình công tác: 

 • Từ tháng 8/1978 đến tháng 11/1986 Phục vụ trong quân đội;
 • từ tháng 4/1987 đến tháng 6/1994 Công nhân Mỏ than Đèo Nai;
 • Từ tháng 6/1994 đên tháng 2/1996 Phó quản đốc Mỏ than Đèo Nai;
 • Từ tháng 3/1996 đến tháng 8/2001 Quản đốc Mỏ than Đèo Nai;
 • Từ tháng 8/2001 đến tháng 12/2006 Trưởng phòng TCĐT Công ty than Đèo Nai;
 • Từ tháng 01/2007 đến tháng 9/2020 TV HĐQT Công ty CP than Đèo Nai – TKV;
 • Từ tháng 10/2020 đên ngày 24/4/2023 nghỉ hưu;
 • Từ ngày 25/4/2023 đến nay là Thành viên độc lập HĐQT Công ty.

6) Ông: Liêu Hồng Minh - Thư ký HĐQT:

+ Ngày, tháng, năm sinh: 04/5/1982

+ Chức vụ: Thư ký HĐQT

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 46, Khu 5, P.Hà Phong, TP Hạ Long, Quảng Ninh

+ Quá trình công tác: 

 • Từ tháng 9/2006 đến tháng 10/2007 Công nhân công trường 89 Công ty
 • Từ tháng 11/2007 đến tháng 7/2012 Chuyên viên Phòng KCM Công ty
 • Từ tháng 8/2012 đến tháng 6/2014 Chuyên viên Phòng ĐTM Công ty;
 • Từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2022 Phó phòng ĐTM Công ty;
 • Từ 10/2022 đến nay Thư ký HĐQT - Phó phòng ĐTM Công ty.

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN THNA HÀ LẦM - VINACOMIN:

1) Ông Lương Xuân Quang - Trưởng ban kiểm soát 

+ Ngày, tháng, năm sinh: 07/9/1977

+ Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế công nghiệp, Cử nhân kinh tế, kỹ sư khai thác mỏ, Cử nhân ngoại ngữ ngành tiếng anh

+ Hộ khẩu thường trú: Bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

+ Quá trình công tác: 

 • Từ năm 2001- đến năm 2002 Nhân viên Phòng KHKD – Xí nghiệp than Núi Hồng;
 • Từ năm 2001- đến năm 2002 Nhân viên Phòng KHKD – Xí nghiệp than Núi Hồng;
 • Từ năm 2002 đến năm 2004 Nhân viên Phòng KTTC Xí nghiệp than Núi Hồng;
 • Từ năm 2004 đến năm 2010 Kế toán trưởng Chi nhánh than Núi Hồng;
 • Từ năm 2010 đến năm 2012 Phó giám đốc Công ty than Núi Hồng;
 • Từ năm 2012 đến 30/6/2021 Kế toán trưởng TCT Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV;
 • Từ 1/7/2021 đến 30/6/2022 Người kiểm soát phần vốn, Ban kiểm soát nội bộ TKV;
 • Từ 30/6/2022 đến nay Phó TB kiểm soát nội bộ TKV; TB kiểm soát Công ty.

2) Ông: Trương Ngọc Linh - Thành viên ban kiểm soát

+ Ngày, tháng, năm sinh: 13/9/1976

+ Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

+ Trình độ chuyên môn: Kỹ sư khai thác mỏ

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 9 Khu 5, Phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, Quảng Ninh

+ Quá trình công tác: 

 • Từ tháng 7/1997 đến tháng 12/1997 Công nhân Mỏ than Hà Lầm
 • Từ tháng 1/1998 đến tháng 6/2003 Chuyên viên Phòng Kỹ thuật Công ty
 • Từ tháng 7/2003 đến tháng 10/2005 Phó phòng Kỹ thuật, Trưởng phòng An toàn, Trợ lý Giám đốc; Quản đốc KTCB1
 • Từ tháng 11/2005 đến tháng 9/2006 Trợ lý Giám đốc Công ty
 • Từ tháng 10/2006 đến tháng 9/2008 Phó Giám đốc Công ty
 • Từ tháng 10/2008 đến tháng 3/2023 Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc
 • Từ tháng 4 năm 2023 đến nay Thành viên ban kiểm soát Công ty

3) Bà: Trần Thị Ngạn - Người phụ trách KTNB, Thành viên ban kiểm soát

+ Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1975

+ Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

+ Hộ khẩu thường trú: Tổ 14, Khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh

+ Quá trình công tác: 

 • Từ tháng 9/2004 đến tháng 1/2008 Nhân viên thống kê Công ty Than Mạo Khê
 • Từ tháng 1/2008 đến tháng 9/2009 Chuyên viên Phòng KTTC Công ty;
 • Từ tháng 10/2009 – 7/2021 đến nay Chuyên viên Phòng KB Công ty;
 • Từ tháng 8/2021 đến nay Người phụ trách KTNB, thành viên ban kiểm soát