22

T11

Thông báo: "V/v Khuyến nghị mở tài khoản lưu ký chứng khoán"

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

21

T11

Thông báo "v/v: Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu niêm yết bổ sung "

Thông báo "v/v: Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu niêm yết bổ sung "

21

T11

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

21

T11

Thông báo: " Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu"

Thông báo: " Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu...

21

T11

Thông báo "V/v: Thực hiện quyền cho cổ đông lưu ký cổ phiếu HLC tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS)"

Thông báo "V/v: Thực hiện quyền cho cổ đông lưu ký cổ phiếu HLC tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An (TAS)"

21

T11

Thông báo "Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin"

Thông báo "Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung CTCP Than Hà Lầm - Vinacomin"

20

T11

THÔNG BÁO V/v: Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn CSH

Đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn CSH

13

T10

Thông báo V/v: "Trả cổ tức năm 2015"

Kính gửi: Quý cổ đông HLC Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

13

T10

Thông báo"Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"

ính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Các thành viên lưu ký Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem ch...

13

T10

Thay đổi "Giấy chứng nhân Đăng ký doanh nghiệp"

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Các Quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin.