14

T01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: UB Chứng khoán nhà nước Sở GD Chứng khoán Hà Nội

03

T05

CÔNG BỐ THÔNG TIN: " Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

Nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

09

T04

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Các quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin

06

T04

CÔNG BỐ THÔNG TIN: "KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 (Một số chỉ tiêu chủ yếu)"

Kính gửi: Ủy ban CK nhà nước Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Các quý cổ đông của HLC

22

T01

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

26

T11

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN

Nội dung của Điều lệ (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)