THAN HÀ LẦM: TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Vừa qua, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Tới dự Đại hội có 49 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 19,877,925 cổ phần, bằng 78,21% số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

(Toàn cảnh Đại hội)

Theo báo cáo, năm 2020, Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin đã thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động, đảm bảo an toàn trong sản xuất. Kết quả: than nguyên khai sản xuất được hơn 2,67 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch; than tiêu thụ trên 2,52 triệu tấn, đạt 102% kế hoạch; mét lò đào CBSX đạt 9.500m. Đặc biệt, Công ty đã phát huy hiệu quả 02 lò chợ cơ giới hóa đồng bộ công suất 1,2 triệu tấn/năm và 600.000 tấn/năm, sản lượng than lò chợ cơ giới hóa đạt trên 1,6 triệu tấn, chiếm trên 67% sản lượng than hầm lò. Nhờ đó, Công ty đã hoàn thành kế hoạch doanh thu sản xuất than đạt hơn 2.700 tỷ đồng, đạt 101,1% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 43,4 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm; tiền lương bình quân đạt 15,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,8% so với năm 2019, trong đó, tiền lương thợ lò đạt 20,8 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,9% so với năm 2019.

(Đ/c Vũ Ngọc Thắng – Quyền Giám đốc Công ty báo cáo đại diện các cổ đông tại Hội nghị)

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD và dự kiến mức cổ tức năm 2021; Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Báo cáo thanh toán tiền thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2020; kế hoạch thù lao, tiền lương của các thành viên HĐQT, BKS, các viên chức quản lý năm 2021; Mức cổ tức thanh toán năm 2020; Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021…Đại hội cũng thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với tổng giá trị đầu tư dự kiến đạt 145 tỷ đồng, doanh thu sản xuất than 3001 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 43.1 tỷ đồng./.

Thanh Tùng