Công bố thông tin bất thường (24h) v/v: "Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

              Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Nội dung công bố 


(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)