Thông báo: V/v niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Lầm tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu số 51/QĐ-TTGDHN của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 18 tháng 02 năm 2009 về việc Chấp nhận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Than Hà Lầm – TKV; Giấy chứng nhận lưu ký số 04/2009/GCNCP-TTLK ngày 16/2/2009 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Nội dung của thông báo

(Mời bấm vào đường link trên để xem chi tiết)