THÔNG BÁO Về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán)

    Kính gửi:  Các thành viên lưu ký

                   Trung tâm Giao dịch Chứng khoỏn Hà Nội

    Trung tâm lưu ký Chứng khoán (TTLK) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên TCPH:    Công ty Cổ phần Than Hà Lầm - TKV

- Trụ sở chính: Phường  Hà Lầm - Thành phố Hạ  Long - Tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại:   0333.825339                  Fax: 0333.821203

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV

- Mã chứng khoán:  HLC

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2009

- Lý do và mục đích: ( 1 ) Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2009

                                 ( 2 ) Trả cổ tức năm 2008

  1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

- Tỷ lệ phân bổ quyền:  1 cổ phần - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 26/4/2009

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV

  Địa chỉ: Phường Hà Lầm - Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

- Nội dung họp:

  +) Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2008;

  +) Bàn phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2009;

  +) Thông qua báo cáo tài chính năm 2008;

  +) Bàn kế hoạch tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất.

  1. Trả cổ tức bằng tiền mặt: 

- Tỷ lệ thực hiện: 12% / cổ phần ( 1 cổ phần được nhận 1.200 đồng )

- Thời gian thực hiện:   20/5/2009

- Địa điểm thực hiện:

 +) Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

 +) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV từ ngày 20/5/2009 và yêu cầu xuất trình Chứng minh thư nhân dân, sổ cổ đông và giấy uỷ quyền ( nếu có ) khi đến nhận cổ tức.

TTLK tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HLC: ngày 26/3, 27/3 và ngày 30/3/2009

  Đề nghị các TVLK lập và gửi Danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên tại ngày đăng ký cuối cùng ( 27/3/2009 ) cho TTLK ( Phòng đăng ký chứng khoán - Trụ sở chính ) để làm thủ tục cho các nhà đầu tư.

  Hình thức nộp danh sách: văn bản chính và file dữ liệu theo định dạng chuẩn của TTLK ( gửi bằng đĩa mềm hoặc mail theo địa chỉ: phongdkck.vsd@gmail.com hoặc phongdkck@vsd.vn , kiểu chữ VN, theo TCVN ).

Thời gian nộp danh sách chậm nhất ngày 01/4/2009

   TVLK có trách nhiệm thông báo đầy đủ nội dung, chi tiết thông báo này đến từng nhà đầu tư là khách hàng lưu ký chứng khoán HLC tại thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của TTLK.

  TTLK chỉ chấp nhận những phần danh sách có thông tin đầy đủ, chính xác và thời gian đúng thời hạn. TVLK phải chịu trách nhiệm về mọi tổn thất xảy ra do vi phạm  các quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán

  1. Giám đốc

Phó Giám đốc

( Đã ký )

Nguyễn Thị Thanh Hà