THÔNG BÁO TRẢ CỔ TỨC

Kính gửi:  Các cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm -TKV

           Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/4/2009 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV.

            Căn cứ vào danh sách phân bổ quyền hưởng cổ tức năm 2008 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán Hà Nội.

            Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV thông báo Công ty thanh toán cổ tức cho cổ đông ngày 20/05/2009 theo hình thức như sau:

  • CỔ ĐÔNG ĐÃ THỰC HIỆN LƯU KÝ

-                     Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An thanh toán và trả cổ tức vào tài khoản cá nhân từng cổ đông theo thông báo của Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV ( tài khoản thẻ ATM). Trừ các cổ đông không lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An.

-                     Các cổ đông khác đã lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An mà không cấp tài khoản cá nhân sẽ nhận tiền mặt tại Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An ( Theo địa chỉ đã được Công ty thông báo). Cổ đông còn lại sẽ nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán mà cổ đông thực hiện lưu ký.

  • CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ

-                     Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV sẽ thanh toán trả cổ tức vào tài khoản cá nhân của cổ đông là CBCNV Công ty( Thẻ ATM).

-                       Các cổ đông khác nhận tiền mặt tại Công ty. Kèm theo giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và chứng minh thư ( bản gốc).

Mọi giải đáp thắc mắc, xin Cổ đông liên hệ các số điện thoại sau:

Hoặc 04 39 737 119 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán.

Hoặc 033 3 820 818 của Công ty cổ phần Chứng khoán Tràng An.

Hoặc 033 3 825 356 của Phòng Kế toán Công ty cổ phần Than Hà Lầm – TKV

                                                                    Giám đốc Công ty

                                                                            ( Đã ký)

                                                                  Phạm Công Hương