20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 ( Chưa kiểm toán)

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 ( Chưa kiểm toán)

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014.

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội soát xét.

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014.

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý I năm 2015

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý I năm 2015

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội soát xét.

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý III - 9 tháng năm 2015

Nội dung BCTC và Thuyết minh BCTC quý III - 9 tháng năm 2015.

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 ( Chưa kiểm toán)

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 ( Chưa kiểm toán)