22

T11

Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2011

Nội dung Báo cáo Tài chính và Thuyết minh Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2011 đã được Công ty TNHH Kiểm toán BDO Việt Nam (chi nhánh Hà Nội) soát xét.

22

T11

Báo cáo Tài chính quý I năm 2011

Báo cáo Tài chính và Thuyết minh Báo cáo Tài chính quý I năm 2011.

21

T11

Báo cáo tài chính quý 4 Năm 2012

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Văn phòng Hà Nội kiểm toán.

21

T11

Báo cáo tài chính quý III năm 2012

Nội dung của Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý III năm 2012.

21

T11

Báo cáo tài chính quý II năm 2012 ( Đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam soát xét)

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý II năm 2012 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. ( Đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam - chi nhánh H...

21

T11

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

21

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2013

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2013

21

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013.

21

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2013

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội soát xét.

20

T11

Thông báo V/v: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu ra công chúng

Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu ra công chúng