22

T11

Thông báo về Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin xin thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

22

T11

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

22

T11

Báo cáo tài chính năm 2011 ( Đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam kiểm toán)

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2011 Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin (đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam kiểm toán).

22

T11

Thông báo "v/v: Trả cổ tức năm 2012"

Thông báo "v/v: Trả cổ tức năm 2012"

22

T11

Bản cáo bạch Công ty cổ phần Than Hà Lầm

Bản cáo bạch Công ty cổ phần Than Hà Lầm

22

T11

Giấy chứng nhận " Đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng"

Giấy chứng nhận " Đăng ký phát hành và chào bán cổ phiếu ra công chúng"

22

T11

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

Thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng

22

T11

Thông báo: "V/v Khuyến nghị mở tài khoản lưu ký chứng khoán"

Kính gửi: Các cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

21

T11

Thông báo "v/v: Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu niêm yết bổ sung "

Thông báo "v/v: Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu niêm yết bổ sung "

21

T11

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần

Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần