15

T11

Báo cáo tài chính năm 2016 (đã kiểm toán)

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính Năm 2016 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán.

15

T11

Báo cáo tài chính quý I năm 2017

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2017

15

T11

Báo cáo tài chính quý II năm 2017

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (Chưa kiểm toán)

15

T11

Báo cáo tài chính quý II năm 2017 (đã kiểm toán)

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý II năm 2017 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán.

15

T11

Báo cáo tài chính quý III năm 2017

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý III năm 2017

13

T10

BCTC năm 2017( sau kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty;

13

T10

BCTC năm 2017 (trước kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty.

13

T10

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý II năm 2018.

13

T10

BCTC 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ đông của Công ty;

13

T10

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2018.