21

T11

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

Báo cáo tài chính quý I năm 2012

21

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2013

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2013

21

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013.

21

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 2 năm 2013

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội soát xét.

20

T11

Thông báo V/v: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu ra công chúng

Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu ra công chúng

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán.

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 ( Chưa kiểm toán)

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2014 ( Chưa kiểm toán)

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 3 năm 2014.

20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2014 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội soát xét.