20

T04

BCTC VÀ THUYẾT MINH BCTC QUÝ 1 - NĂM 2020 (Trước kiểm toán)

Nội dung của BCTC và Thuyết minh BCTC quý 1 - năm 2020 (Trước kiểm toán)

21

T10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THUYẾT MINH BÁO CÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

19

T09

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịc Chứng khoán Hà Nội - Quý cổ đông của HLC

03

T05

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019.

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2019.