22

T11

Bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2007

Bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2007

22

T11

Bản cáo bạch Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV

Bản cáo bạch Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV

22

T11

Bảng cân đối kế toán năm 2008

Bảng cân đối kế toán năm 2008

22

T11

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2008

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2008

22

T11

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2008 - Công ty cổ phần than Hà Lầm - TKV

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty năm 2008

22

T11

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 ( Đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán( ASSC) kiểm toán)

Bảng kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán và các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2008 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV đã được Công ty...

22

T11

Báo cáo tóm tắt tài chính năm 2009 ( Đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam kiểm toán)

Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán năm 2009 Công ty cổ phần than Hà Lầm - TKV đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam kiểm toán

22

T11

Báo cáo tóm tắt tài chính quý III và 9 tháng năm 2009

Nội dung Báo cáo tóm tắt tài chính Công ty quý III và 9 tháng năm 2009 ( Chưa kiểm toán ).

22

T11

Báo cáo tóm tắt tài chính quý 2 và 6 tháng đầu năm 2009

Bảng kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán quý 2 và 6 tháng đầu năm 2009 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV đã được Công ty Kiểm toán &...

22

T11

Báo cáo tài chính năm 2010 ( Đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam kiểm toán)

Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính năm 2010 Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin (đã được Công ty TNHH BDO Việt Nam kiểm toán).