09

T04

BCTC QUÝ 4 NĂM 2018 "Sau kiểm toán"

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty.

06

T04

BCTC QÚY 4 NĂM 2018 (Trước kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty;

23

T10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUÝ 3 NĂM 2018

Nội dung báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2018;

22

T11

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2007

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2007.

22

T11

Bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2007

Bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2007

22

T11

Bản cáo bạch Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV

Bản cáo bạch Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV

22

T11

Bảng cân đối kế toán năm 2008

Bảng cân đối kế toán năm 2008

22

T11

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2008

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 11 tháng năm 2008

22

T11

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2008 - Công ty cổ phần than Hà Lầm - TKV

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Công ty năm 2008

22

T11

Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2008 ( Đã được Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán( ASSC) kiểm toán)

Bảng kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh, bảng cân đối kế toán và các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2008 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV đã được Công ty...