Giới thiệu chung Cơ cấu tổ chức Tổ chức đoàn thể Liên hệ & góp ý Check mail
Chào mừng quý vị và các bạn đã truy cập trang thông tin điện tử Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

 
 

Portal HaLam

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Thị trường chứng khoán
Giá vàng

Số lượt người truy cập
2015419 

Thợ mỏ Hà Lầm - Vươn tầm cao mới

Vinacomin News

 

 

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


          Kính gửi: Các quý cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. Chúng tôi xin gửi tới quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. 

 

1) Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc, cán bộ quản lý năm 2013 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

2) Tờ trình Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

3) Tờ trình Về việc: Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT và chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị thay thế.

4) Tờ trình Về việc: Đề nghị Đại hội miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

5) Tờ trình Về việc: Đề nghị Đại hội thông qua mức cổ tức thanh toán năm 2014.

6) Báo cáo Mức thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2013. Đề xuất mức thù lao năm 2014.

7) Bảng tóm tắt Báo cáo tài chính Năm 2013.

8) Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin.

9) Báo cáo của Ban kiểm soát về việc giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và hoạt động của Ban giám đốc năm 2013.

10) Báo cáo của Ban kiểm soát Về việc: Thẩm định Báo cáo tài chính Năm 2013.

11) Báo cáo của Ban kiểm soát Về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

12) Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014.

13) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.


  Bản in

Quay về Quan hệ Cổ đông

Các bài mới:

CÁC SỐ LIỆU NỔI BẬT
Các sự kiện tiêu biểu