14

T01

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

Kính gửi: UB Chứng khoán nhà nước Sở GD Chứng khoán Hà Nội

03

T05

CÔNG BỐ THÔNG TIN: " Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

Nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

09

T04

CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty, chúng tôi xin gửi đến các quý cổ đông Danh sách các tài liệu phục vụ ĐH đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019.

09

T04

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin