Thông báo về Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu niêm yết bổ sung

Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin xin thông báo về việc niêm yết và giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nội dung của Thông báo

(Mời click vào đường link trên để xem chi tiết)