THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

                   Các Thành viên lưu ký.

Chi tiết của Thông báo

(Mời click vào đường link trên để xem chi tiết Thông báo)