23

T11

Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"

Thông báo "Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"

28

T11

THÔNG BÁO"V/v Tổ chúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin"

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Các cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin...

28

T11

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Ngày 20/3/2011, tại Hội trường Công ty (Đ/c: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ). Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin đã tổ...

28

T11

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Nội dung Nghị quyết (Mời click vào đường link trên để xem chi tiết nội dung NQ)

28

T11

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Hà lầm - Vinacomin trân trọng kính mời Quý Cổ đô...

28

T11

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Các thành viên lưu ký Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam(VSD)...

28

T11

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Nội dung của Nghị quyết (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

23

T11

Đăng ký V/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

Đăng ký V/v thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

23

T11

Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

Thông báo về việc thay đổi số lượng cổ phiếu lưu hành

23

T11

Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán

Giấy chứng nhận Đăng ký Chứng khoán