28

T11

Thông báo "V/v: Bổ nhiệm lại và thôi kiêm nhiệm cán bộ quản lý"

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước -Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam...

26

T11

Thông báo " Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. +) Thông báo mời họp ĐH đồng cổ đông năm 2013 +) Dự thảo Chương trình Đại hội +) Mẫu gi...

26

T11

Thông báo "Đề nghị cổ đông cung cấp địa chỉ . . . "

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

26

T11

Thông báo" Đề nghị cổ đông cung cấp đầy đủ địa chỉ bằng văn bản "

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

26

T11

Mẫu giấy đăng ký mua và chuyển nhượng cổ phần

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin +) Mẫu giấy đăng ký mua cổ phần +) Mẫu giấy đăng ký chuyển nhượng cổ phần (Xin mời clicks và...

26

T11

26

T11

Thông báo "v/v Đăng ký mua số cổ phiếu còn dư"

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin trân trọng thông báo về việc bán tiếp số cổ phiếu còn dư ( bao gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm....

26

T11

Mẫu đơn đăng ký mua cổ phiếu còn dư

Kính gửi: Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin Nội dung mẫu đơn (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại...

26

T11

Thông báo "V/v: Giới thiệu chức danh và chữ ký

Kính gửi: - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Các công ty, đơn vị trong Tập đoàn - Các công ty, đơn vị...