09

T04

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

09

T04

CÔNG BỐ THÔNG TIN "VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019"

Kính gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà Nước -Sở GD chứng khoán Hà Nội -Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

26

T11

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN

Nội dung của Điều lệ (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán)

Nội dung của thông báo (Xin mời click vào đường link trẻn để xem chi tiết nội dung Thông báo)

28

T11

THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng và yêu cầu lập danh sách người sở hữu chứng khoán)

Kính gửi: Các thành viên lưu ký Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Chi tiết của thông báo (Mời click vào đường link...

28

T11

THÔNG BÁO: " Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012"

Kính gửi: Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)