23

T10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUÝ 3 NĂM 2018

Nội dung báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2018;

22

T11

Báo cáo tóm tắt tài chính quý I năm 2010

Nội dung Báo cáo tóm tắt tài chính Công ty quý I năm 2010.

13

T10

BCTC năm 2017( sau kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty;

13

T10

BCTC năm 2017 (trước kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty.

13

T10

Báo cáo tài chính quý II năm 2018

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý II năm 2018.

13

T10

BCTC 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ đông của Công ty;

13

T10

Báo cáo tài chính quý I năm 2018

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2018.