BCTC QÚY 4 NĂM 2018 (Trước kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

               Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

              Các cổ dông của Công ty;

Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018 (trước kiểm toán)

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)