BCTC QUÝ 4 NĂM 2018 "Sau kiểm toán"

                Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
               
                Các cổ dông của Công ty.
Báo cáo tài chính & Thuyết minh BCTC năm 2018 (sau kiểm toán)

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)