BCTC năm 2017( sau kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

               Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

                Các cổ dông của Công ty.

 

Báo cáo tài chính 2017 (sau kiểm toán)
(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)