BCTC 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

               Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

                Các cổ đông của Công ty.

 

 

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 (sau kiểm toán)
(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)