21

T10

Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

19

T09

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịc Chứng khoán Hà Nội - Quý cổ đông của HLC

09

T07

Công bố thông tin bất thường (24h) v/v: "Thông báo ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2019"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

03

T05

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019.

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2019.

09

T04

BCTC QUÝ 4 NĂM 2018 "Sau kiểm toán"

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty.

06

T04

BCTC QÚY 4 NĂM 2018 (Trước kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty;

23

T10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUÝ 3 NĂM 2018

Nội dung báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2018;

22

T11

Báo cáo tóm tắt tài chính quý I năm 2010

Nội dung Báo cáo tóm tắt tài chính Công ty quý I năm 2010.

13

T10

BCTC năm 2017( sau kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty;

13

T10

BCTC năm 2017 (trước kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty.