23

T11

THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016

THÔNG BÁO Mời họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016

23

T11

THÔNG BÁO Thay đổi người được Ủy quyền thực hiện Công bố Thông tin

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội Thông báo Thay đổi người được Ủy quyền công bố TT Giấy Ủy quyền thực hi...

23

T11

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

23

T11

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

23

T11

Thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

Thay đổi nhân sự Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

23

T11

Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin năm 2016 gửi UB Chứng khoán Nhà nước

Điều lệ Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin năm 2016 gửi UB Chứng khoán Nhà nước

23

T11

Quyết định V/v: Cho thôi tham gia HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

Cho thôi tham gia HĐQT và miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT

23

T11

Quyết định Bổ nhiệm cán bộ (giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty) và Sơ yếu lý lịch tự khai của thành viên HĐQT thay thế

Quyết định Bổ nhiệm cán bộ (giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty) và Sơ yếu lý lịch tự khai của thành viên HĐQT thay thế