28

T11

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. + Thông báo mời họp và Nội dung, chương trình Đại hội + Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hộ...

28

T11

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012

Nội dung của Nghị quyết (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

BIÊN BẢN "Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012"

Nội dung của Biên bản (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

Thông báo: "V/v Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân của Cổ đông"

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

Thông báo "v/v Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"

Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

Thông báo "V/v: Bổ nhiệm lại và thôi kiêm nhiệm cán bộ quản lý"

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước -Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam...

26

T11

BIÊN BẢN "Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"

Nội dung của Biên bản (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết )

26

T11

Các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Kính gửi: Các quý cổ đông của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. Chúng tôi xin gửi tới quý cổ đông các tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niê...

26

T11

Thông báo " Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin. +) Thông báo mời họp ĐH đồng cổ đông năm 2013 +) Dự thảo Chương trình Đại hội +) Mẫu gi...

26

T11

Thông báo "Đề nghị cổ đông cung cấp địa chỉ . . . "

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin Nội dung của Thông báo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)