Thông báo "v/v: Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty"

Kính gửi:   Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                   Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

                  Các cổ dông của Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

 

Nội dung của Thông báo

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)