THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

      Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Hà lầm - Vinacomin trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau :

*Thời gian: 7h30 phút ngày 11 tháng 3 năm 2012

* Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

* Nội dung chính của đại hội: (Xem bản Dự kiến nội dung và chương trình Đại hội đính kèm)

* Tài liệu phục vụ Đại hội : Quý cổ đông có thể nhận tại Văn phòng Công ty cổ phần than Hà lầm - Vinacomin. Số 1 phố Tân lập, P. Hà Lầm, TP. Hạ long, Quảng Ninh hoặc truy cập trên trang Website : http://halamcoal.com.vn từ ngày 25 tháng 02 năm 2012

* Đăng ký tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền tham dự Đại hội: Xin vui lòng gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội hoặc giấy uỷ quyền tham dự Đại hội về văn phòng Công ty cổ phần than Hà Lầm -Vinacomin theo đường bưu điện, bằng phong bì của Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin (được gửi theo kèm Thông báo này) hoặc fax về số 0333 821203 trước 16h ngày 08/ 3/ 2012.

 Trong trường hợp không có người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể uỷ quyền cho một trong số các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin theo danh sách đính kèm .

*Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau :

  1. Thông báo mời họp;
  2. Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
  3. Giấy uỷ quyền và Thông báo mời họp của người uỷ quyền(trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội)

  Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần than Hà lầm – Vinacomin năm 2012.

 Trân trọng, 

  1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

   (Đã ký)

Ngô Thế Phiệt

Ghi chú : Các cổ đông tự chi trả các phí ăn ở, đi lại và các phí cá nhân khác để tham dự Đại hội.

Download mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội

Download mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội

Download danh sách Hội đồng quản trị Công ty được uỷ quyền

Download nội dung và chương trình dự kiến của Đại hội