Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012