THÔNG BÁO

Ngày 08 tháng 02 năm 2010 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV đã có thông báo số 1023  TB/ HLC gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam   " V/v : Xin chốt quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ".

     Nay Công ty xin thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:

  1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 : 03/03/2010
  2. Ngày tiến hành Đại hội cổ đông : 21/03/2010
  3. Địa điểm tiến hành Đại hội : Hội trường Công ty cổ phần than Hà Lầm - TKV. Địa chỉ : Số 1, phố Tân Lập, phường Hà Lầm, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  4. Nội dung đại hội: Công ty sẽ thông báo sau

    Công ty cổ phần than Hà Lầm - TKV xin thông báo để quý cổ đông được biết

 

         GIÁM ĐỐC CÔNG TY    

   ( Đã ký )

    Phạm Công Hương