Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Ngày 11/3/2012, tại Hội trường Công ty (Đ/c: Số 1, Phố Tân Lập, Phường Hà Lầm, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh ). Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 .

       Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 có các cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 9 826 442 cổ phần, tương ứng  80,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

       Tại Đại hội, các cổ đông Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin đă được thông qua: Các Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Báo cáo về việc triển khai các dự án đầu tư năm 2011 và kế hoạch năm 2012; Báo cáo tài chính năm 2011; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2011 và các báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ........

      Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm - Công ty than Hà Lầm và vay vốn thực hiện các gói thầu thuộc dự án này.

     Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

      Sau hơn 2 giờ làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin năm 2012 đã thành công tốt đẹp.

Theo tin từ CTV