09

T04

CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty, chúng tôi xin gửi đến các quý cổ đông Danh sách các tài liệu phục vụ ĐH đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019.

26

T11

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN

Nội dung của Điều lệ (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

26

T11

Thông báo "Thay đổi nhân sự Thành viên Ban Kiểm soát"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam Cá...

26

T11

Thông báo "v/v: Thay đổi nhân sự HĐQT Công ty"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam...

26

T11

NGHỊ QUYẾT "Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013"

Nội dung của Nghị quyết (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

28

T11

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần than Hà lầm - Vinacomin trân trọng kính mời Quý Cổ đô...

29

T11

THÔNG BÁO

Ngày 08 tháng 02 năm 2010 Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV đã có thông báo số 1023 TB/ HLC gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam " V/v : Xin chốt quy...