03

T05

CÔNG BỐ THÔNG TIN: " Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019"

Nội dung của Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

09

T04

CÁC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty, chúng tôi xin gửi đến các quý cổ đông Danh sách các tài liệu phục vụ ĐH đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2019.

09

T04

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Các Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

09

T04

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Các quý cổ đông Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin

09

T04

CÔNG BỐ THÔNG TIN "VỀ NGÀY CUỐI CÙNG ĐĂNG KÝ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019"

Kính gửi: -Ủy ban chứng khoán Nhà Nước -Sở GD chứng khoán Hà Nội -Quý cổ đông Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin

06

T04

CÔNG BỐ THÔNG TIN: "KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019 (Một số chỉ tiêu chủ yếu)"

Kính gửi: Ủy ban CK nhà nước Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội Các quý cổ đông của HLC

22

T01

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

13

T10

CÁC BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội .