21

T10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THUYẾT MINH BÁO CÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2019

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2019

19

T09

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịc Chứng khoán Hà Nội - Quý cổ đông của HLC

03

T05

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019.

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2019.

09

T04

BCTC QUÝ 4 NĂM 2018 "Sau kiểm toán"

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty.

06

T04

BCTC QÚY 4 NĂM 2018 (Trước kiểm toán)

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty;

23

T10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY QUÝ 3 NĂM 2018

Nội dung báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý 3 năm 2018;

22

T11

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2007

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2007.

22

T11

Bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2007

Bảng cân đối kế toán của Công ty năm 2007