26

T11

Quyết định v/v "Chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CTCP Than Hà Lâm - Vinacomin"

Nội dung của Quyết định (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

26

T11

Báo cáo "v/v: Gửi chứng từ nộp phạt"

Kính gửi: Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nội dung của Báo cáo (Mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

26

T11

Báo cáo v/v: "Sửa đổi Điều lệ do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ"

Kính gửi: - Uỷ ban chứng khoán Nhà nuớc - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán - Cá...

26

T11

Báo cáo thường niên Công ty cổ phần Than Hà Lầm - Vinacomin năm 2013

Nội dung của Báo cáo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

26

T11

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nội dung của Báo cáo (Xin mời click vào đường link trên để xem chi...

26

T11

Báo cáo HĐQT "v/v: Công bố thông tin thay đổi nhân sự"

Kính gửi: - Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Các cổ đông Công ty CP Than Hà Lầm....

26

T11

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nội dung của Báo cáo (Xin mời click vào đường link trên để xem c...

28

T11

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội Nội dung của Báo cáo (Xin mời click vào đường link...

28

T11

Báo cáo tình hình Quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2012

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội Nội dung của Báo cáo (Xin mời click vào đường link trên...

28

T11

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Nội dung Nghị quyết (Mời click vào đường link trên để xem chi tiết nội dung NQ)