Thông báo "Bổ nhiệm người phụ trách Quản trị Công ty"
Gửi ngày 13 tháng 9 năm 2017 lúc 3:17 am

(Công ty than Hà Lầm) -

Kính gửi: -Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
               -Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
               -Các quý cổ đông Công ty cp Than Hà Lầm - Viancomin

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

 


[In trang]    [Đóng]