ĐẢNG BỘ THAN HÀ LẦM TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII
Gửi ngày 22 tháng 8 năm 2016 lúc 7:58 am

(Công ty than Hà Lầm) -

         Thực hiện chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ chính trị (Khóa XII), Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 08/4/2016 của Ban tuyên giáo Trung Ương và kế hoạch của Đảng bộ than Quảng Ninh về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Sáng ngày 21/8/2016, Đảng ủy Công ty cổ phần than Hà Lầm đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần  XII của Đảng. Tham dự Hội nghị về phía Đảng ủy than Quảng Ninh có đồng chí Lê Ngọc Dũng - UVBTV Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy than Quảng Ninh đến dự và truyền đạt những nội dung cơ bản của nghị quyết Đại hội XII, về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Xuân - Bí thư Đảng ủy Công ty, Đồng chí Trần Mạnh Cường - Phó bí thư, Giám đốc điều hành Công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn thanh niên và gần 900 cán bộ Đảng viên trong toàn Đảng bộ tham gia Hội nghị.

          Phát biểu tại Lễ khai mạc đồng chí Nguyễn Văn Xuân – Bí thư Đảng ủy Công ty nêu rõ: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII là sự kiện chính trị, có ý nghĩa trọng đại định hướng, cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phấn đấu đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Văn kiện của Đại hội là kết quả tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn của 30 năm đổi mới đất nước trên cơ sở kế thừa, bổ sung và phát triển văn kiện của Đại hội lần thứ XI và các văn kiện của Trung ương nhiệm kỳ trước. Văn kiện Đại hội Đảng XII đã bao quát được các vấn đề cơ bản, cốt lõi của cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; đồng thời bổ sung thêm nhiều điểm mới, thể hiện sự phát triển cao về tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Văn kiện Đại hội Đảng XII tiếp tục khẳng định quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế vận dụng vào thực tế để phát triển đất nước. Đồng chí cũng nhấn mạnh Để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, chúng ta cần quán triệt sâu sắc việc học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, Đảng viên, người lao động của Công ty. Đồng thời đợt sinh hoạt chính trị này sẽ góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; thuyết phục, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

                    

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty yêu cầu, từng cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần cách mạng để nhận thức đầy đủ, sâu sắc nội dung các nghị quyết và xây dựng kế hoạch, hành động cụ thể cũng như căn cứ vào tình hình thực tiễn để thực hiện đúng, sáng tạo các nghị quyết do Đại hội XII của Đảng đề ra phù hợp với điều kiện của, đơn vị mình… 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Ngọc Dũng – UVBTV Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy Than Quảng Ninh quán triệt các nội dung cơ bản và mới trong các Văn kiện Đại hội XII của Đảng thông qua các nhóm vấn đề chính: Những định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội; Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; Quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại; Đẩy mạnh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc..., triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cũng tại hội nghị các cán bộ, đảng viên trong toàn Công ty cũng đã được nghe đồng chí Trịnh Ngọc Toản – UVBTV - Trưởng ban tuyên giáo thay mặt BTV Đảng ủy triển khai chương trình hành động của BCH Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy Công ty đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định trong chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đề nghị các cấp ủy Đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chương trình hành động của BCH Đảng bộ Công ty gắn với tình hình thực tiễn của từng đơn vị; thi đua lao động sản xuất hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty góp thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Với tinh thần học tập nghiêm túc, hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII của Đảng bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm đã thành công tốt đẹp.

                                                Bài và ảnh Quang Việt

 


[In trang]    [Đóng]