Thông báo"Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán"
Gửi ngày 13 tháng 5 năm 2016 lúc 8:01 am

(Công ty than Hà Lầm) -

    Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
                         Các thành viên lưu ký

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

 


[In trang]    [Đóng]