BCTC 6 tháng đầu năm 2019 (sau kiểm toán)
Gửi ngày 13 tháng 8 năm 2019 lúc 9:49 am

(Công ty than Hà Lầm) -

               Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
                Các cổ dông của Công ty.

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 (sau kiểm toán)

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)

 


[In trang]    [Đóng]