Công bố thông tin về ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
Gửi ngày 5 tháng 3 năm 2018 lúc 8:15 am

(Công ty than Hà Lầm) -

 

                -Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
                -Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
                -Các cổ đông Công ty.

 

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết )


 


[In trang]    [Đóng]