BCTC năm 2017( sau kiểm toán)
Gửi ngày 28 tháng 2 năm 2018 lúc 2:10 am

(Công ty than Hà Lầm) -

               Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
                Các cổ dông của Công ty.

 

Báo cáo tài chính 2017 (sau kiểm toán)

(Xin mời click vào đường link trên để xem chi tiết)


 


[In trang]    [Đóng]