20

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 1 năm 2014.

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý I năm 2015

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý I năm 2015

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 đã được Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội soát xét.

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý III - 9 tháng năm 2015

Nội dung BCTC và Thuyết minh BCTC quý III - 9 tháng năm 2015.

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 ( Chưa kiểm toán)

Nội dung Báo cáo tài chính và Thuyết minh báo cáo tài chính quý 4 năm 2015 ( Chưa kiểm toán)

15

T11

Báo cáo tài chính năm 2015 (đã kiểm toán)

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính Năm 2015 đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán.

15

T11

Báo cáo tài chính quý I năm 2016

Nội dung Báo cáo tài chính và thuyết minh Báo cáo tài chính quý I năm 2016

15

T11

Báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính quý II năm 2016 (Chưa kiểm toán)

Nội dung của BCTC và Thuyết minh BCTC quý II năm 2016 (Chưa kiểm toán).

15

T11

Báo cáo tài chính và Thuyết minh Báo cáo tài chính quý III - 9 tháng năm 2016

Nội dung BCTC và Thuyết minh BCTC quý III - 9 tháng năm 2016.

15

T11

Công bố thông tin BCTC quý 4 năm 2016

Kinh gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước; Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội; Các cổ dông của Công ty.